OIKEUS YHDENVERTAISEEN KOHTELUUN

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat keskenään samanarvoisia. Ihmisarvo ei ole koskaan riippuvainen

Ihmisellä on oikeus tulla yhdenvertaisesti kohdelluksi kaikissa tilanteissa. Kaikki nuoret ovat keskenään yhdenvertaisia, riippumatta esimerkiksi heidän asumispaikastaan. Alaikäisten kohdalla yhdenvertaisuus tarkoittaa myös sitä, että heitä on kohdeltava tasa-arvoisina suhteessa aikuisiin.

Oikeus tulla yhdenvertaiseksi kohdelluksi tarkoittaa, että kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan toista huonommin jonkun hänen ominaisuutensa perusteella. Lapsia ja nuoria ei saa koskaan syrjiä myöskään minkään heidän vanhempiinsa liittyvän syyn vuoksi.

Nuoria tulee aina kohdella sijaishuollossa keskenään yhdenvertaisesti.  Aikuisten tehtävänä on varmistaa, ettei sijaishuoltopaikassa syrjitä ketään.

Yhdenvertainen kohtelu varmistetaan lakien ja valvonnan avulla. Laeissa on tarkkaan määritelty muun muassa:

Joskus nuorten erilaiselle kohtelulle sijaishuollossa voi kuitenkin olla hyväksyttävä peruste. Jokaisen nuoren tilanne ja tarpeet ovat yksilöllisiä, minkä takia aikuisten nuoria koskevat ratkaisut voivat olla erilaisia eri nuorten välillä. Aikuisten on tärkeä selittää nuorille, mihin mahdollinen erilainen kohtelu kulloinkin perustuu. Nuoret voivat myös itse pyytää asialle perusteluita. Aikuiset eivät kuitenkaan milloinkaan voi kertoa nuoren salassapidettävistä asioista muille nuorille.