Miksi oikeudet on tärkeä tuntea?

Miksi omat oikeudet
on tärkeä tuntea?

Jokaisen on hyvä tuntea omat oikeutensa riittävästi. Lisäksi on tärkeä ymmärtää oma asemansa suhteessa muiden ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Kun nuori on sijaishuollossa, on hänen tärkeä tietää oikeutensa erityisesti sijoituksen aikana. Tieto ja ymmärrys omista oikeuksista ja asemasta sijaishuollossa auttavat nuorta:

  • vaikuttamaan omaa elämää koskeviin ratkaisuihin
  • arvioimaan aikuisten toimintaa ja päätöksiä
  • ymmärtämään aikuisten ratkaisuja ja luottamaan niihin
  • toimimaan ja etsimään apua, jos nuori epäilee tai kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

Sijaishuollon tehtävänä on turvata nuoren perus- ja ihmisoikeudet. Perus- ja ihmisoikeuksilla suojataan ihmisen kaikkein tärkeimpiä asioita, kuten esimerkiksi yksityisyyttä, koskemattomuutta ja terveyttä. Nuoren on tärkeä tunnistaa eri perus- ja ihmisoikeuksien sisällöt ja ymmärtää, mikä erityinen merkitys näillä oikeuksilla on.

Jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Lastensuojelussa on tarkkaan mietitty nuoren eri keinot osallistua asioidensa käsittelyyn. Nuoren on keskeistä tietää, miten eri tavoin hän voi itse vaikuttaa omien oikeuksiensa toteutumiseen sijoituksen aikana.

Lisäksi nuoren on hyvä hahmottaa, mitkä ovat eri aikuisten tehtävät hänen oikeuksiensa turvaajina. Aikuisilla on aina vastuu alaikäisen oikeuksien turvaamisesta. Sijaishuollossa nuoren oikeuksien toteutumisesta vastaavat eri aikuiset yhdessä

Kaikista vahvimpia oikeuksia ovat perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Perusoikeudet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Ihmisoikeudet puolestaan sisältyvät kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Lapsille ja nuorille erityisen tärkeä ihmisoikeussopimus on Yhdistyneiden Kansakuntien eli YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Sijaishuollon kannalta hyvin tärkeä laki on lastensuojelulaki. Lastensuojelulakiin ja muihin sijaishuoltoa koskeviin lakeihin on kirjattu yhteisiä sääntöjä esimerkiksi:

  • nuoren oikeudesta tulla kuulluksi ja vaikuttaa muilla tavoin omaan asiaansa
  • eri aikuisten tehtävistä ja velvollisuuksista lastensuojelussa
  • siitä, miten nuorelle turvataan hänen tarvitsemansa tuki
  • perusteista rajoittaa nuoren oikeuksia sijoituksen aikana
  • sijaishuollon valvonnasta.

Sijaishuollossa kaikilla aikuisilla on velvollisuus kertoa nuorelle aktiivisesti hänen oikeuksistaan ja asemastaan sijoituksen aikana. Velvollisuus on siten niin omalla sosiaalityöntekijällä kuin arjen aikuisillakin. Nuori voi lisäksi aina itse kysyä ja pyytää lisätietoa aikuisilta.

Jokaisessa kunnassa on sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa ja auttaa lastensuojelun asiakkaita. Apua sosiaaliasiamiehen tavoittamiseen saa omilta aikuisilta.

Lisäksi aikuisten tehtävänä on ohjata nuori saamaan oikeudellisia neuvoja juristilta, kun se on tarpeen. Erityinen velvollisuus auttaa nuorta saamaan oikeudellista apua on omalla sosiaalityöntekijällä.