Kuka turvaa nuoren oikeudet sijaishuollossa?

KUKA TURVAA NUOREN OIKEUDET SIJAISHUOLLOSSA?

Jokaisella sijaishuollossa olevalla nuorella on oma sosiaalityöntekijä.
Sosiaalityöntekijällä on hyvin tärkeä rooli päätöksentekijänä ja lapsen edun valvojana. 

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • suunnitella ja järjestää nuorelle eri palveluja yhdessä nuoren ja perheen kanssa
 • huolehtia siitä, että nuori saa tietoa asioistaan ja oikeuksistaan
 • kirjata ja tallentaa nuorta koskevaa tietoa
 • valvoa nuoren kohtelua sijaishuoltopaikassa
 • ohjata nuori tarvittaessa oikeusavun piiriin.

Sosiaalityöntekijällä on myös erityisen tärkeä rooli nuoren ja hänen läheistensä välisessä yhteydenpidossa. Lisäksi sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida säännöllisesti, onko sijoituksen jatkamiselle enää edellytyksiä.

Nuorella on aina oikeus tavata sosiaalityöntekijäänsä ja olla häneen yhteydessä esimerkiksi puhelimitse. Sosiaalityöntekijän velvollisuutena on tavata nuorta henkilökohtaisesti riittävän usein henkilökohtaisesti. Näin on myös, vaikka nuoren huoltaja vastustaisi tapaamisia.

Sijaishuoltoa voidaan toteuttaa eri tavoin.

 • Nuori voi olla sijoitettuna lastensuojelulaitoksessa, joita ovat esimerkiksi lastenkodit, nuorisokodit ja koulukodit.
 • Sijaishuollon muotona voi olla myös perhehoito. Sen vaihtoehtoja ovat sijaisperhe ja ammatillinen perhekoti.

Kaikissa sijaishuollon muodoissa nuoren arjessa turvana on aikuisia, joiden velvollisuutena on pitää hänestä huolta. Laitoksissa nämä aikuiset ovat ohjaajia tai hoitajia ja perhehoidossa sijaisperheen tai perhekodin aikuiset. 

Nuoren arjen aikuisten tehtävänä on tukea nuoren kehitystä ja tarpeenmukaista kuntoutumista. Tärkeää on koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen. Arjen aikuisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että nuoret tuntevat omat oikeutensa sekä auttaa nuorta pitämään yhteyttä omaan sosiaalityöntekijäänsä.

Lastensuojelulaitoksissa nuoren oikeuksien keskeisenä turvaajana toimii myös laitoksen johtaja. Johtaja vastaa siitä, että laitoksen toiminta on lainmukaista. Johtajan tehtävänä on valvoa, että työntekijät kohtelevat nuoria oikeudenmukaisesti ja kunnioittavat heidän oikeuksiaan. Johtaja myös vastaa ja voi itse päättää sijaishuollon rajoitusten käyttämisestä.

Vastuu nuoren edun ja oikeuksien toteutumisesta sijoituksen aikana on ensisijaisesti nuoren sosiaalityöntekijällä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on aktiivisesti valvoa, että nuorta kohdellaan sijaishuoltopaikassaan hyvin. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Nuorella on sijaishuoltopaikassaan turvallinen olo.
 • Nuori saa tarvitsemansa avun ja tuen.
 • Nuoresta välitetään ja häntä kunnioitetaan
 • Nuoren itsemääräämisoikeutta ei loukata.

Tätä varten sosiaalityöntekijän velvollisuutena on pitää yhteyttä nuoreen ja kuulla häntä riittävästi.

Lisäksi on olemassa erillisiä sijaishuollon valvontaviranomaisia, jotka valvovat sekä sijaishuoltopaikkojen että sosiaalityöntekijöiden toimintaa. Sijaishuollon keskeisinä valvontaviranomaisina toimivat:

 • alueelliset aluehallintovirastot ja
 • eduskunnan oikeusasiamies.

Valvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia sijaishuoltopaikkoihin ja käsittelevät lastensuojelua koskevia kanteluita. Nuori voi aina myös itse tehdä kantelun valvontaviranomaiselle, jos hän epäilee oikeuksiaan loukatun.

Hallinto-oikeudet taas ovat tuomioistuimia, jotka valvovat nuoren oikeuksien toteutumista tarkastelemalla nuorta koskevia kirjallisia päätöksiä. Sellaisesta sijaishuoltoa koskevasta päätöksestä, joka on valituskelpoinen, voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. Valituskelpoisia päätöksiä ovat esimerkiksi päätökset sijaishuoltopaikan muuttamisesta ja yhteydenpidon rajoittamisesta.

Sosiaalityöntekijän ja arjen aikuisten tehtävänä on neuvoa ja auttaa nuorta kantelun ja valituksen tekemisessä. Lisäksi erityisesti sosiaalityöntekijällä on velvollisuus on auttaa nuorta saamaan juristilta oikeudellisia neuvoja ja apua kantelun ja valituksen tekemiseen, kun se on tarpeen.

Joskus nuorelle määrätään erillinen lastensuojelun edunvalvoja. Näin toimitaan silloin, kun nuoren oma huoltaja ei voi toimia lapsen edunvalvojana lastensuojeluasiassa puolueettomasti.

Myös monilla muilla ammattilaisilla on tärkeä rooli nuoren oikeuksien turvaajina, esimerkiksi:

 • Opettajat ja muut koulun aikuiset turvaavat nuoren oikeutta oppimiseen
 • Lääkärit, psykologit, terapeutit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset varmistavat, että nuoren oikeus terveyteen ja kehitykseen toteutuu
 • Harrastusten vetäjät tukevat osaltaan nuoren oikeutta viettää vapaa-aikaa.